Pre-Active Kft. felszámolás, gazdasági tanácsadás

Eljárások

Hírdetmények

2019. március 25.
A PRE-ACTIVE Kft. (1077 Budapest, Wesselényi utca 51. fszt. 1.), mint az OROS 2005. Kft. „f.a” (Cg: 01-09-885866, székhely: 1141 Budapest, Thököly út 164.; továbbiakban: Adós) Fővárosi Törvényszék 12.Fpk.01-12-012709/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója jelen közleményével meghirdeti Adós peresített követelését, mely az Adós, mint felperes által a Fővárosi Törvényszék előtt szerződés semmisségének megállapítása és egyéb iránt folyamatban lévő perbeli harmadlagos kereseti kérelmen alapul, mely harmadlagos kereseti kérelem a III. alperes 29.900.000.-Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszázezer forint megfizetésére való kötelezésére irányul.
A követelés irányára: 100.000,-Ft
A III. r.alperes természetes személy.
Ajánlatot írásban, a PRE-ACTIVE Kft. felszámoló 1400 Budapest, Pf. 46. postacímére küldött tértivevényes küldemény formájában adható, a pályázó adatainak (név/cégnév, lakcím/székhely, születési hely, idő, anyja neve személyigazolvány száma/ cégjegyzékszám és adószám) megadása és 30 napos ajánlati kötöttség vállalása mellett. Az ajánlatot természetes személy esetében két tanúval igazoltan kell aláírni, jogi személy esetében cégszerűen szükséges aláírni.
A pályázat beadási határideje 2019. április 24., az ajánlatot legkésőbb eddig a napig kell postára adni.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a Kiíró hétfőtől csütörtökig 9 órától 14 óráig áll rendelkezésre (telefonszám: 061/340-0772). A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a követelés a fentiekben ismertetett, jelenleg is első fokon folyamatban lévő perben előterjesztett harmadlagos kereseti kérelmen alapul, a perben még ítélet nem született, mindezekre tekintettel a Kiíró a követelést kifejezetten bizonytalan megtérülésű követelésként értékesíti, a perrel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Kiíró - a jelen hirdetmény terjedelme miatt – előre egyeztetett helyszínen és időpontban történő külön felvilágosítás során – a pályázó által vállalt írásbeli titoktartási kötelezettség mellett - tudja megadni.
A meghirdetett vagyonelemre vonatkozó dokumentumok szintén előre egyeztetett helyszínen és időpontban – a pályázó által vállalt írásbeli titoktartási kötelezettség mellett – megtekinthetők (ide nem értve a személyes adatokat és az üzleti titokként védendő adatokat).

A Cstv. 63/B. § (1) bekezdése alapján a felszámoló felhívja Tisztelt Olvasókat, miszerint abban az esetben, ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani. Amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt szíveskedjenek 15 napon belül bejelenteni részünkre.


Oldalunk rendszeresen változó adatokat tartalmaz, kérjük, frissítsen!